Sveikinimai

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS ADUTIŠKIO SKYRIUJE

2020–2021 mokslo metų pr​adžia – Rugsėjo 1-oji.

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją, siekiant sumažinti galimos infekcijos riziką, mokslo metų pradžios šventė ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, 1–4, 5–8, I–IV  klasių mokiniams vyks 8.00 val. klasėse. Klasių vadovai Pirmąją mokslo metų pamoką ves šiuose kabinetuose:

Ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupei – savo patalpose;

1–4 klasės mokiniams – savo patalpose;

5–6 klasės mokiniams – Užsienio (rusų) kalbos kabinete;

7–8 klasės mokiniams – Užsienio (anglų) kalbos kabinete;

I (9) klasės mokiniams – Lietuvių kalbos ir literatūros (303) kabinete;

II (10) klasės mokiniams – Matematikos (304) kabinete;

III (11) klasės mokiniams – Istorijos kabinete;

IV (12) klasės mokiniams – Lietuvių kalbos ir literatūros (302) kabinete.

Susitikimas su mokinių tėvais vyks 8.00 val. mokyklos lauko klasėje.

Prašome atkreipti dėmesį, jog informaciją apie įėjimą į mokyklą mokiniai ir jų tėveliai (globėjai, rūpintojai)  suras rugsėjo 1 d. lauke esančiame stende.

Atsižvelgdami į COVID-19 ligos epideminę situaciją, siekdami sumažinti galimos infekcijos riziką, rugsėjo 1 d. prašome mokinių tėvelių (globėjų, rūpintojų) neiti į mokyklos patalpas, nedalyvauti klasės vadovo pamokoje, o mokiniams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, kurias klasėje galės nusiimti.

Informacija bus viešinama Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos svetainėje, tėvus (globėjus, rūpintojus) informuos klasių vadovai.

Pranešimas

Pranešimas apie Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

  Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Švenčionių rajono savivaldybės 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-46 „Dėl sutikimo reorganizuoti Švenčionių pradinę mokyklą, Švenčionių progimnaziją, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinę mokyklą ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnaziją“ yra parengtas Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas.

  Reorganizuojami juridiniai asmenys:

       1. Švenčionių pradinė mokykla (juridinio asmens kodas – 195004398, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionys). Duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

       2. Švenčionių progimnazija (juridinio asmens kodas – 190505971, buveinės adresas – Lentupio g. 32, Švenčionys). Duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

       3. Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla (juridinio asmens kodas – 190507118, buveinės adresas – Postavų g. 36, Adutiškis). Duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;

  Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija (juridinio asmens kodas – 190505829, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionys). Duomenys apie įstaigą kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

  Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla reorganizuojamos prijungimo būdu prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos.

  Po reorganizavimo pasibaigsiančios biudžetinės įstaigos – Švenčionių pradinė mokykla (įstaigos kodas – 195004398), Švenčionių progimnazija (įstaigos kodas – 190505971) ir Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla (įstaigos kodas –190507118).

  Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija (įstaigos kodas – 190505829)

  Po reorganizavimo pasibaigiančių biudžetinių įstaigų Švenčionių pradinės mokyklos, Švenčionių progimnazijos, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijai, buveinės adresas – Adutiškio g. 18, Švenčionys.

  Informuojame, kad visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su reorganizuojamų biudžetinių įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančių prijungimo būdu biudžetinių įstaigų reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais mokyklų interneto svetainėse (https://www.pradine.svencionys.lm.lt/, https://www.progimnazija.svencionys.lm.lt/, http://www.adutiskis.svencionys.lm.lt/, http://www.zemaicio.svencionys.lm.lt/) ir Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt  

REORGANIZAVIMO SALYGŲ APRAŠAS ČIA

Sveikinimas

UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKA

 
UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE  TVARKA
 

1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu pagal esamą pamokų tvarkaraštį.

2. Nuotolinis mokymas mokykloje organizuojamas per MANO dienyną.

3. Sinchroninis mokymas(is) (mokymas(is), kuris vyksta fiksuotu laiku, naudojant  nuotolinio bendravimo priemones)  vyks naudojant Zoom, Messenger programas.

4. Mokytojai pagal poreikį gali naudotis ir nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu bei kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui skirtomis aplinkomis. Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis 

5. Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik MANO dienyne.

6. Mokytojai MANO dienyne suveda pamokų duomenis: nurodo pamokų temas, detalizuoja klasės darbą, užduotis bei namų darbus, jeigu jie skiriami. Atliktas namų darbų užduotis mokiniai turi atsiųsti/įkelti iki mokytojo nurodyto laiko.

7. MANO dienyno skiltyje „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“ bus pateikiama aiški pamokos veiklos informacija.

8. Mokiniams gali būti skiriamos užduotys, susijusios su projektinių darbų rengimu (mokinių grupės gali bendrauti virtualioje aplinkoje).

9. Mokomoji medžiaga bus pateikiama MANO dienyne arba Eduka.lt aplinkoje.

10. Visi atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, kaupiamojo balo užduotys) vyks virtualioje aplinkoje. Ne vėliau kaip prieš savaitę MANO dienyne skiltyje „Tema, klasės darbai, numatomi pasiekimai“ bus nurodomi numatomi atsiskaitymai ir kontroliniai darbai, jų organizavimo procedūra (išsiuntimo/grąžinimo laikas, atlikimo būdas ir pan.).

11. Pagal programą vykdomi mokytojo numatyti atsiskaitomi darbai yra vertinami ir gauti įvertinimai įrašomi į MANO dienyną. Mokinio darbas neatsiųstas/neįkeltas iki mokytojo nurodyto laiko yra nevertinamas.

12. Mokiniams mokytojai savo pamokų metu turi būti pasiekiami elektroninėje aplinkoje.

13. Mokiniai raštu mokytojams gali užduoti klausimus tik MANO dienyne. Mokytojas privalo į klausimus atsakyti per dieną.

14. Mokiniai privalo kiekvieną dieną prisijungti prie MANO dienyno, perskaityti pateiktą informaciją ir atlikti nurodytas užduotis.

15. Tėvai privalo informuoti (MANO dienyne, el. paštu ar SMS žinute) klasių vadovus apie vaiko ligą ir negalėjimą dalyvauti ugdymo procese.

16. Mokinius ir tėvus dėl  MANO  dienyno konsultuos Algirdas Uziala, el.paštas algirdasuziala@gmail.com

17. Nuotolinio mokymosi metu privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) REKOMENDACIJOS MOKINIŲ TĖVAMS

 

1. Nuotolinis mokymas(is) – nėra mokytojas, kuris nuolatos prisijungęs prie sistemos. Nuotolinis mokymas(is) susideda ir iš savarankiškų užduočių ir savarankiško darbo.


2. Drauge su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalas, kėdė, kompiuteris. Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka daugiau blaško, tuo vaikas greičiau pavargsta.


3. Jei tik yra galimybė, duokite vaikui naudotis kompiuteriu (ar kitu išmaniuoju įrenginiu su kuo didesniu ekranu).


4. Dienotvarkė – labai svarbus elementas kiekvieno mūsų gyvenime. Kuo jaunesnis vaikas, tuo svarbiau turėti aiškią dienotvarkę. Pirmoje dienos pusėje dirbame ir mokomės, vėliau – pietaujame ir ilsimės. Vakaras skirtas pramogoms ir žaidimams.


5. Padėkite mokytojams, pasiteiraukite gal reikalinga kokia nors tėvelių pagalba. Atminkite, kad mokytojai naudodamiesi nauja sistema, pirmomis dienomis patiria didelį stresą, todėl jiems taip pat reikia supratimo ir palaikymo – tai labai svarbu sėkmingam startui.


6. Sekite informaciją mokyklos MANO dienyne, mokyklos Facebook paskyroje ir interneto svetainėje.


7. Laikykitės virtualios erdvės kultūros. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(si) procesą labai svarbu vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis (toks kaip realioje aplinkoje), o mokytojo pamoka – tai autorinis darbas, kuris negali būti įrašomas ar/ir platinamas be mokytojo raštiško sutikimo. Taip pat, vykstant virtualiai pamokai, draudžiama filmuoti/fotografuoti ar kitu būdu kurti skaitmenines kopijas.


8. Nepamirškite pamokų kultūros. Tėveliai taip pat turėtų gerbti pamokos laiką ir mokytojus bei stengtis netrukdyti, nevaikščioti, nenešti vaikams užkandžių ir pan.


9. Pertraukų tarp pamokų metu atitraukite mokinį nuo ekrano. Galite paprašyti vaiko Jums padėti, kažkur nueiti ar išvesti augintinį į lauką. Atminkite, kad fizinis atitraukimas yra būtinas gerai protinei veiklai.


10. Nuotolinio mokymo(si) metu tėveliai neturėtų užkrauti mokinio papildomais edukaciniais darbais ar užduotimis, susijusiomis su pamoka. Tai galima daryti tik tokiu atveju, jei mokinys nėra pavargęs ir tikrai matote, kad tai yra būtina.


11. Šiuo laikotarpiu rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes – lankytis muziejuje, klausytis koncertų, žiūrėti dokumentinius filmus arba tiesiog pabūti kartu, laisvalaikį leisti žaidžiant stalo žaidimus ir kepant pyragus.
 

ZOOM naudojimosi taisyklės

 
1. ZOOM – tai erdvė, skirta mokymuisi, tad viskas galioja kaip ir eilinėje pamokoje.

2. Iš anksto pasiruoškite vietą internetinei pamokai, pamokos metu nevaikščiokite, nevalgykite išjunkite visus pašalinius garsus.

3. Būkime mandagūs.

4. Gerbkime vieni kitų laiką.

5. Pamokai vadovauja mokytojas.

6. Kalbame po vieną.

7. Netrukdome vieni kitiems pašaliniais garsais.

8. Į pokalbių laukelį (chat) rašome tik tada, kai to prašo mokytojas.

9. Pamokos metu JOKIA pašaline veikla neužsiimame.

10. Neatsijungiame nuo pamokos, kol nenurodo mokytojas.
 
Naudojimosi Messendžeriu, kitomis  programomis ir skaitmeniniu turiniu nustato dalyko mokytojas/klasės vadovas.

Skelbimas

  Vykdydami šalyje paskelbto karantino nurodymus bei rekomendacijas, Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla nuo kovo 16 d. karantino laikotarpiu klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu – el. p. adutiskio.vidurine@gmail.com
arba telefonu 861138674 (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, laikinai einantis direktoriaus pareigas).

  Būkime sveiki!

Skelbimas

Dėl COVID-19 viruso pandemijos nuo  kovo 16 dienos iki kovo 27 d. skelbiamos pavasario atostogos mokiniams. Prašome tėvų (globėjų/rūpintojų) užtikrinti vaikų saugų būvimą namuose.
  Dėl ugdymo proceso atnaujinimo informuosime vėliau. Naujausią informaciją mokiniai ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai) gali rasti elektroniniame dienyne
 „Mano dienynas“​.

Mokyklos administracija

Sveikinimas

Pamokų laikas

Mokykloje

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.10 – 12.55
6 pamoka 13.05 – 13.50
7 pamoka 14.00 – 14.45

2024 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031