Archyvas 18-10

Skelbiamas konkursas Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

     Vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas), skelbiamas konkursas Švenčionių r. Adutiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
      Pareigybės grupė: biudžetinės įstaigos vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).
     Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,21–9,78 pareiginės algos baziniais dydžiais (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo).
     Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo", patirtį  ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti Kvalifikacinių  reikalavimų valstybių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo įstaigai kompetencijas.

4.Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo", reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Žinoti (išmanyti) švietimo įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus.

10. Privalumas – projektinio darbo patirtis.

     Pateikiami dokumentai:
  1. Prašymas dalyvauti konkurse.           
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
  3. Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.
  4. Vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo". Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopija.
  6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.
  7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija(-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
  8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turi).
  9. Gali būti pateikta buvusių darbdavių rekomendacijos.
     Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
     Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2019 m. kovo 4 d. įskaitytinai:

• Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui, 206, 207 kab., (Vilniaus g. 19, Švenčionys);

• elektroniniu paštu personalas@svencionys.lt;

• registruotu laišku Švenčionių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys.

     Konkurso paskelbimo data: 2018 m. spalio 31 d.
     Pretendentų atrankos posėdžio data: 2019 m. kovo 19 d.
     Kontaktinė informacija: Jadvyga Samuilevičienė, Bendrojo skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66 375, el. p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt; Ana Zingerienė, Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 387) 66 375, el. p. ana.zingeriene@svencionys.lt.
     Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt).

Sveikos gyvensenos skatinimas

     Spalio 18 ir 25 d. Švenčionių rajono Adutiškio pagrindinėje mokykloje buvo vykdomas projektas "Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone". Seminare ,,Sveikatai palankus maistas'' dalyvavo 2-7 klasių mokiniai. Seminarą vedė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vita Buinorienė. Seminaro metu buvo kalbama apie sveiką mitybą ir jos naudą mokinių organizmui, apie vitaminų ir vandens svarbą kūnui, kaip reikia sveikai maitintis, kad užaugtume sveiki ir stiprūs. Buvo nagrinėjama maisto pasirinkimo piramidė, kuri yra viena iš patarėjų, kaip rinktis maistą, koks maistas yra palankus sveikatai, o koks – ne, kokiomis proporcijomis valgyti. Taip pat ant magnetinės lentos mokiniai dėliojo magnetukus su įvairiais maisto produktais į tinkamą vietą lėkštėje pagal naudingumą. Vėliau kūrė savo sveiko maisto lėkštę. Sveikos mitybos kamuolys taip pat buvo puiki vaizdinė priemonė mokiniams atpažinti sveikus ir nesveikus maisto produktus, sužinoti apie mažiau žinomus. Pabaigoje mokiniai palinkėjo vieni kitiems stengtis maitintis sveikai.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vita Buinorienė

Saugaus eismo pamokėlė

     Spalio 18 dieną Švenčionių rajono Adutiškio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupę ir pradinių klasių mokinius aplankė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Liudmila Čeponienė ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus  tyrėja Vaida Mikulėnienė.
     Pareigūnės priminė, papasakojo ir vaizdžiai parodė mokiniams, kuriose vietose ir kaip saugiai pereiti gatvę. Kaip taisyklingai prisisegti  atšvaitus. Paaiškino, kaip svarbu automobilyje segėti saugos diržą, o važiuojant dviračiu užsidėti šalmą.
     Vaikai atidžiai klausėsi ir žadėjo būti saugūs kelyje.
                                                     Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Menčinskienė

Susitikimas su Rita Miliūte

     Jau antrus metus mūsų rajone tęsiasi Andriaus Tapino inicijuojamas projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti.“ 
     Šiandien mūsų mokyklos mokiniai  Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje dalyvavo susitikime su Rita Miliūte – Lietuvos radijo ir televizijos žurnaliste, redaktore, laidų vedėja, nuo 2017 m. Laisvės TV laidos „R.I.T.A“ vedėja.
     Tarp mokinių ir žurnalistės vyko labai šiltas dialogas. Žurnalistė atsakinėjo į visus mokinių užduotus klausimus, pasakojo apie savo svajonę tapti žurnaliste, apie savo  nepaprastą laidų vedėjos darbą televizijoje. Taip pat papasakojo apie savo pomėgius, meilę šunims. Pasidalino savo mintimis apie tai, kad gerai gyventi galima ir Lietuvoje, nebūtina išvažiuoti į užsienį. 
     Mokiniai sužinojo daug informacijos apie žurnalistės darbą. Šis susitikimas – naudingai ir tikslingai praleistas laikas.
                                                                                       Mokytoja Kristina Grigel.

Dalyvavimas projekte, skirtame skatinti sveiką gyvenseną Švenčionių rajone

     Spalio 9 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio vidurinio ugdymo skyriaus 4 klasės ir Adutiškio pagrindinės mokyklos 9, 10 klasių mokiniai kartu su gimnazistais susirinko Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bibliotekoje. Jie dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus inicijuotame Sveikos gyvensenos skatinimo projekte.
     Tai buvo tikra patyriminė veikla mūsų mokiniams.  Jie išklausė paskaitą apie tikslus, sportą ir sveiką gyvenseną. Po paskaitos vyko žygis ir žaidimai, per kuriuos mokiniai mokėsi bendradarbiauti, dirbti komandoje, pasiskirstyti vaidmenimis grupėje, siekti bendro rezultato, galėjo apmąstyti ir įvertinti savo veiksmus, giliau pažinti save. Taip pat vaikai mokėsi reikšti, suprasti savo jausmus ir emocijas.
     Mokiniai grižo namo pasisėmę geros patirties, linksmi ir kupini teigiamų emocijų.
                                                                                                                 Mokytoja Kristina Grigel

Edukacinė pamoka-koncertas su kapitonu Flintu

     Šiandien Adutiškio mokykloje svečiavosi kapitonas Flintas, kuris pristatė nuotaikingą muzikinę programą „Kaip gera turėti draugų“. Atlikėjas  dainavo, judino visą salę, o vaikai nenusileido – nustūmė šalin suoliukus, šoko ir pritarė, nes mokėjo beveik visas daineles. Paskui visi susikabinę vienas paskui kitą „traukinuku“ judėjo dainos ritmu. Kiek visiems buvo juoko ir linksmumo!
     Iš „lobių salos“ piratų kapitonas atvežė vaikams ir mokytojams dovanų. Liūdna buvo atsisveikinti vaikams su Flintu, bet jis pažadėjo sugrįžti.
                                          Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Svetlana Menčinskienė

„Močiutės verpstė“

     „Močiutės verpstė“ – taip pavadintas Adutiškio pagrindinės mokyklos rudens kilimas, kuris rugsėjo 29 d. buvo „austas“ Švenčionių kermošiuje. Šis darbelis – tai  dėkingumo ir pagarbos ženklas moterims, kurios puoselėjo šeimą, namų jaukumą ir tradicijas.

 

Konstitucijos egzaminas

     Tęsdama tradiciją Teisingumo ministerija jau dvyliktus metus organizuoja visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją – Konstitucijos egzaminą. Konkurso globėja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
     Konkurso tikslai – skatinti mokinių domėjimąsi savo šalimi ir jos valstybingumu; mokiniams suprantamais būdais pateikti Lietuvos valstybės sandaros sampratą, supažindinti su valstybės simboliais, valstybės organų kompetencijomis; ugdyti mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą.
      Spalio 4 dieną 56 Konstitucijos egzamino dalyviai dėl geriausiai išmanančio pagrindinį šalies įstatymą vardo varžėsi ir mūsų mokykloje. Šiais metais sėkmė nusišypsojo 10 klasės mokinei Dainei Stanislavai Rumbutytei – ji mūsų mokykloje tapo I etapo nugalėtoja. 
      Sveikiname ją! 
                                                                                           Istorijos mokytoja Larisa Ustinavičienė

Jaunųjų pasieniečių krikštynos

Spalio 3-oji aštuoniolikai 8-10 klasių mokinių buvo neeilinė diena – jaunųjų pasieniečių krikštynos.
     Visi Jaunųjų pasieniečių būrelio nariai vyko į Adutiškio pasienio užkardą. Ten pasitiko būrelio koordinatorė pareigūnė Aušra. Jaunieji pasieniečiai buvo suskirstyti į 2 grupes: „veteranai“ ir „fuksai“. „Fuksai“ turėjo įrodyti, kad verti tapti jaunaisiais pasieniečiais. Pareigūnė Aušra supažindino mokinius su orientavimo žaidimo taisyklėmis. Mokiniai pagal pateiktas užuominas turėjo surasti slaptąjį daiktą ir įvykdyti užduotį. „Fuksai“, lydimi „veteranų“, bėgo nuo vienos užduoties prie kitos. Net lietus nesugebėjo palaužti mokinių valios ir noro tapti jaunaisiais pasieniečiais. Atlikę visas užduotis, mokiniai keliavo tenai, kur pareigūnai semiasi žinių iš išminties gelmių – į užsiėmimų salę. Ten pasitiko Adutiškio pasienio užkardos vadas Leonardas Lukauskas. Pareigūnė Aušra Bečelytė-Zubovienė atraportavo užkardos vadui, kad jaunieji pasieniečiai pasiruošę skaityti priesaiką. Iškilmingai perskaičius priesaikos žodžius jaunuosius pasieniečius pasveikino Valstybės sienos apsaugos tarnybos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Zemenskas. Jis naujiems jaunųjų pasieniečių būrelio nariams įteikė ženkliuką „Jaunojo pasieniečio būrelis“. Užkardos vadas įteikė atminimo dovaną – priesaikos originalą. Po iškilmingos dalies laukė kareiviška košė ir arbata su saldumynais. Valgydami košę būrelio nariai klausėsi Stanislovo Rumbučio atliekamų patriotinių dainų.
      Visi kartu nusifotografavo ir jaunieji pasieniečiai kupini emocijų išvyko į mokyklą.
                                           Jaunųjų pasieniečių būrelio vadovė Larisa Ustinavičienė   
     
Pamokų laikas

Mokykloje

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.10 – 12.55
6 pamoka 13.05 – 13.50
7 pamoka 14.00 – 14.45

2018 m. spalio mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031