Olweus programa

 

Instruktorė: Elona Berniūnienė

Koordinatorės: Rimantė Nekraševičienė, Larisa Ustinavičienė (nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.)

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS  PROGRAMA (OPPP)

•   remiasi daugiau nei 45 metų vykdomų tyrimų rezultatais ir daugiau nei 30 m. praktinio taikymo patirtimi

•   pasaulyje pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo programa

•   plati įgyvendinimo strategija

•   sukurta Skandinavijoje, taikoma visame pasaulyje (Islandijos, Anglijos, Škotijos, Airijos, Olandijos, Vokietijos,Lenkijos, Australijos, Japonijos ir kt. šalių mokyklose)

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai

•   Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;

•   griežtos netinkamo elgesio ribos;

•   nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;

•   suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

Olweus patyčių prevencijos programos tikslai

•   sumažinti patyčias tarp mokinių;

•   užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;

•   siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų gimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Siekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs

Olweus patyčių prevencijos programos esmė

Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą:

•   pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti;

•   nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas;

•   nuolat tinkamai taikyti elgesio taisykles;

•   kurti saugesnę aplinką.

Šiais principais pagrįstos priemonės taikomos mokyklos, klasės, individualiame lygmenyse ir, idealiu atveju – šeimoje

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias

•   Mes nesityčiosime iš kitų;

•   Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;

•   Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

•   Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Kas bus daroma tuos 18 mėn.?

Mokyklos personalas susipažins su programa Mokymo ir supervizijų grupėse (MSG)

Bus taikomi konkretūs metodai:

•   Mokinių klasės valandėlės kiekvienoje klasėje;

•   Stebėjimas klasėje ir už jos ribų (mokytojų budėjimas);

•   Įsikišimas iškilus problemai;

•   Mokinių tėvų įtraukimas.

Kokia iš to nauda?

Patyčių mokykloje atpažinimas ir vienodas reagavimas bei labiau suderinti tarpusavio veiksmai

Saugesnė aplinka labiau pažeidžiamiems mokiniams

Tyrimų rezultatai rodo:

•   mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja nuo 20 iki 70 proc.;

•   sumažėja netinkamo elgesio apraiškų;

•   pagerėja tiek mokyklos, tiek klasės mikroklimatas, didėja tvarka ir drausmė, kuriami pozityvesni socialiniai santykiai, daugėja teigiamo požiūrio į mokyklą ir mokymąsi.

Kas vyks po 18 mėn.?

•   Toliau bus taikomi Olweus patyčių prevencijos programos komponentai

•   Bus taikoma Kokybės užtikrinimo sistema

•   Kasmet bus vykdoma mokinių apklausa

 
Nesityčiok iš kitų, nes viskas grįžta su kaupu
 
     Besibaigiant mokslo metams ir šylant orams mūsų mokyklos Mokinių taryba bei jos vadovė vykdė patyčių prevencijai skirtą apklausą. Šioje apklausoje aktyviai dalyvavo 7-11 klasių mokiniai, kurie drąsiai ir išsamiai paaiškino, kaip supranta teiginį: Nesityčiok iš kitų, nes viskas grįžta su kaupu. 
     Daugumos mokinių nuomonė sutapo, juk šią programą vykdome ne vienerius metus. Vyresnieji mokiniai teigė, kad tyčiodamiesi iš kitų mes parodome savo žemą  išsiauklėjimo lygį. Jie sakė, jog pasaulyje egzistuoja karma. Laikui bėgant viskas atsisuks prieš mus pačius. Jaunesnieji  savo atsakymus grindė patirtimi: jei tyčiosies iš draugo nelaimių, tavęs nepriims į draugų ratą, pradės juoktis iš tavęs.
     Ši apklausa parodė, kad visi mokiniai tikrai supranta, jog patyčios yra blogas dalykas, jų turėtume vengti. Daug maloniau yra pasakyti ir išgirsti teigiamų, gražių dalykų. Juk ne veltui yra sakoma, jog nereikia daryti kitam to, ko nenorėtum, kad darytų tau.
Mokinių tarybos pirmininkė Akvilė Fomčenkovaitė
 
 
Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausos 2017–2018 metų  duomenų lyginamosios analizės pristatymas
 
     2018 m. lapkričio mėnesį mokykloje vyko Olweus patyčių prevencijos programos mokinių apklausa. Apklausa reikalinga tam, kad būtų sudarytas objektyvus vaizdas, kokia padėtis mokykloje patyčių atžvilgiu, kad matytųsi, į ką labiau reikia atkreipti dėmesį (pvz., į situaciją koridoriuose ir laiptinėse). 2017–2018 m. duomenų lyginamąją analizę OPPP koordinaciniam komitetui pristatė mokyklos OPPP instruktorė Elona Berniūnienė.

 

Olweus programos įgyvendinimas Adutiškio pagrindinėje mokykloje
 
  Mūsų mokykla rūpinasi mokinių saugumu ir gerove. Visi mokyklos darbuotojai nori, kad mokiniai mokykloje jaustųsi gerai. Kad to pasiektume, 2017 m. rugsėjo mėnesį  mokykloje pradėta diegti  Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). 2017–2018 m. m. ypatingą dėmesį skyrėme mokinių tarpusavio santykių problemoms spręsti. Mokykla siekia, kad visi mokyklos darbuotojai pastebėtų patyčias ir užkirstų joms kelią.
  Nuo 2019 m. vasario mėnesio tęsiama Olweus patyčių prevencijos programos sutartis, diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).
  2019–2020 m. m. mokyklos darbo su patyčiomis tikslas – laikytis Olweus programos reikalavimų, siekiant sumažinti patyčių atvejų  pasireiškimą mokykloje, kurti saugią aplinką, pagrįstą mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra.
  Remiantis 2018 m. Olweus mokinių apklausos rezultatais, mokykla numatė šiuos uždavinius: sumažinti mokykloje patyčių lygį 5 %, sumažinti ilgalaikes patyčias patiriančių mokinių skaičių iki 0.
  Lapkričio 8 dieną mokinių tėvai susirinkimo metu buvo supažindinti su mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos planu 2019–2020 mokslo metams.
  Lapkričio 21 dieną vyko  Mokinių tarybos susirinkimas. Susirinkimo  tema – „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms“. Mokiniai kūrė plakatą ir aiškinosi, kas galėtų padėti išvengti patyčių.
  Lapkričio 18–29 dienomis vyko Olweus mokinių apklausa. Apklausoje dalyvavo 58 3–10 klasių mokiniai.
  Įdiegus OPKUS, mokykla nori tapti sertifikuota Olweus vardo mokykla. Šiam tikslui pasiekti reikia visos mokyklos bendruomenės pastangų. Juk darbas išties prasmingas – apsaugoti vaikus nuo patiriamų patyčių.
Olweus patyčių prevencijos programos koordinatorė Larisa Ustinavičienė
 
 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

   2019 metų kovą emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ.
Priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės, 1-10 klasių, 4 gimnazijos klasės auklėtojai sudarė renginių planą, skirtą Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ.
Pirmo aukšto fojė buvo parengta lenta „Nuotaikų barometras“. Kiekvieną rytą mokiniai pasidalindavo savo nuotaika, piešė veiduką, kuris atspindėjo jų savijautą. Savaitės pabaigoje mokytoja Svetlana Menčinskienė sudarydavo diagramą. Tokiu būdu žinojome, kokia nuotaika vyravo mokykloje.
Antro aukšto fojė stovėjo teigiamų ir neigiamų emocijų dėžutė „Emocija+“. Mokiniai ir mokytojai galėjo anonimiškai reikšti „emocijas“.
Pirmą savaitę visi mokyklos mokiniai vykdė projektą „Linkėjimų pieva“. Pievoje „apsigyveno“ paukščiukai, zuikiai, ežiai, gėlytės, drugeliai, sraigės… Ir sužibo pieva įvairiausiais linkėjimais.
Antrą savaitę vykdėme projektą „Aš – tavo draugas“. Kiekvienas mokinys gamino žmogeliuką. Klasės draugai parašydavo teiginį, kuris atskleisdavo teigiamą draugo savybę. Nuo pirmo iki trečio aukšto koridoriuose išsirikiavo susikibę rankomis draugai.
Paskutinis bendras mokinių darbas – „Gražių žodžių medis“. Antro aukšto fojė „pražydo“ medis su užrašytais gražiausiais žodžiais.
Be bendrų veiklų klasės auklėtojai su auklėtiniais kalbėjosi, diskutavo, žiūrėjo filmukus, skirtus patyčių prevencijai.
Darbas vyko ne tik mokyklos mastu. Turėjome svečių iš Švenčionėlių progimnazijos. Pagrindinis susitikimo tikslas – bendra veikla, skirta patyčių prevencijai.
Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ baigėsi. Tačiau mūsų, mokytojų ir kitų  suaugusiųjų,  darbas nesibaigė. Turime visus metus vykdyti veiklą, skirtą kovai su patyčiomis, sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualumą ir jos sprendimo būdus.
Dėkoju visoms klasės auklėtojoms už bendradarbiavimą.

OPPP koordinatorė Larisa Ustinavičienė

Susitikimas su Švenčionėlių progimnazijos mokinių tarybos nariais

   Saulėtą pavasario rytą mokyklos mokinių tarybos nariai pasitiko svečius iš Švenčionėlių progimnazijos. Į mokyklą atvyko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Kapačinskienė, socialinė pedagogė Rita Nemeikienė ir 15 mokinių tarybos narių.
Mokiniai susitikimą iniciavo kovo mėnesį, nes kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ. Mūsų mokykla ir Švenčionėlių progimnazija dalyvauja Olweus patyčių prevencijos programoje.
Susitikimo metu Rita Nemeikienė pasiūlė smagų susipažinimo žaidimą, kurio metu turėjome prisiminti vieni kitų vardus ir raktinius žodžius. Susipažinę ir susiskirstę į 3 grupes, mokiniai atlikinėjo įvairias užduotis: kūrė geros „Draugystės receptą“ ir šūkį, dėliojo patarles apie draugystę, kūrė ketureilius su pateiktais žodžiais ir „braižė“ draugystės žemėlapį. Visos užduotys buvo skirtos patyčių prevencijai.
Atlikę užduotis, mokiniai aplankė mokyklos muziejų. Muziejaus vadovė Renata Stunžėnienė svečiams papasakojo ir parodė išskirtinius muziejaus eksponatus.
Atėjo laikas susipažinti su Adutiškio kraštu. Tai įgyvendinti padėjo žaidimas „Pažink Adutiškio kraštą“. Šį žaidimą parengė buvusi mokyklos geografijos mokytoja Aldona Maslianikienė.
Įvykdę visas numatytas veiklas, mokiniai vaišinosi arbata su „Draugystės“ pyragu.
Tikimės, kad mūsų draugystė ir bendradarbiavimas nenutrūks.
Mokinių tarybos koordinatorė Larisa Ustinavičienė

 

Olweus patyčių prevencijos programai įtvirtinti mokiniai „pastatė“ miestelį „Be patyčių“

Neleiskim sutrypt balto lapo

     Netruko prabėgti mokslo metai. Tai metai, kai Adutiškio pagrindinėje mokykloje buvo pradėta vykdyti  Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
Visus mokslo metus mokyklos darbuotojai rinkdavosi į Mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) užsiėmimus. Paskutinis MSG užsiėmimas birželio 5 d. vyko netradicinėje aplinkoje– medžių paunksmėje įsikūrusioje lauko klasėje. Užsiėmimas taip pat buvo netradicinis. Tai buvo visų metų veiklos apžvalga, kartojimas ir refleksijos. Grupės nariai pirmiausia žaisdami žaidimą „Geras klausytojas“ prisiminė, kaip nelengva buvo kas antrą savaitę dalyvauti užsiėmime, surasti tam laiko, noro…
Paskui dalyviai buvo paskirstyti į grupes ir atliko įvairias užduotis, žaidė žaidimus. Žaidimas „Patyčių abėcėlė“ – tai tarsi viso išeito kurso, susijusio su patyčių prevencija, kartojimas. Užduotis „Įvardink savybę“ priminė skriaudėjo, aukos ir stebėtojo bruožus. Gavę trumpus scenarijus dalyviai turėjo atskirti, kurie iš jų perteikia eilinį ginčą, o kurie atskleidžia patyčių situaciją. Ir pagaliau žaidimas „Baltas lapas“…  Tai tarsi priminimas visiems, kad baltas lapas (Tabula rasa – lot. pažodžiui: švari lentelė)  – švari, neprirašyta kortelė, tyra vaiko siela, kurią labai lengvai galima sutrypti ir  įskaudinti, o suaugusiųjų pareiga – neleisti, kad taip įvyktų.
Ir pagaliau puodelis kavos, tortas, „Džiaugsmo raštų“ įteikimas grupės nariams už labai gerą užsiėmimų lankymą ir aktyvų dalyvavimą diskusijose bei refleksijos: ko aš tikėjausi iš užsiėmimų, kokie mano lūkesčiai buvo patenkinti, kas man patiko ar nepatiko, kaip aš visą šį laiką jaučiausi, kuri užsiėmimų dalis buvo geriausia, ką aš norėčiau pakeisti, koks buvo didžiausias mano indėlis, kokia patirtis man pasirodė naudingiausia. O svarbiausia – kaip aš panaudosiu tai, ką išmokau…

MSG vadovės Angelė Burokienė ir Svetlana Menčinskienė

 

Švenčionių r. Adutiškio pagrindinėje mokykloje pradedama taikyti Olweus patyčių

prevencijos programa

 

          Visoms mokykloms tenka susidurti su patyčių problema. Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla nusprendė imtis veiksmų, kurie padėtų sustabdyti ir užkirsti kelią patyčioms, taikant Olweus patyčių prevencijos programą. Ši moksliniais tyrimais paremta visos mokyklos „sistemos pokyčių“ programa sėkmingai taikoma daugybėje mokyklų visoje šalyje ir visame pasaulyje ir duoda teigiamų rezultatų.  Ši programa nėra atskira mokymo programa, kurioje mokiniai dalyvauja tik kelias savaites. Tai yra vieningos ir aiškios struktūros mokykloje dirbančių žmonių pastangos prižiūrėti tvarką mokykloje ir įsikišti, susidūrus su patyčių situacija. Viena iš programos dalių yra mokinių dalyvavimas kas savaitę rengiamose klasės valandėlėse, kurių metu jie sužino apie patyčių poveikį, žalą, apie tai, kaip jie turėtų elgtis, susidūrę su patyčiomis, ir kaip reikėtų spręsti tokias situacijas. Taip pat jiems paaiškinama, kaip reikėtų apie patyčias pranešti mokykloje dirbantiems suaugusiesiems, net jei mokiniai patyčių situacijoje tėra stebėtojai. Tėvams taip pat bus rengiami susirinkimai, kad jie galėtų (bei žinotų kaip) paskatinti mokyklos nustatytų taisyklių laikymąsi. Šios programos dėka galima pakeisti bendrą mokyklos klimatą, kad galėtume paversti mokyklą saugesne ir geresne vieta, kurioje vaikai galėtų ramiai ir nekliudomai mokytis. Vienas pagrindinių pokyčių, kurį pastebėjo daugybė mokyklų vienerius arba kelerius metus taikiusių šią programą, yra tai, jog mokiniai ėmė labiau mėgti mokyklą. Tai visai logiška – juk tikrai sunku mokytis, kai bijai, jog kiti mokiniai su tavimi blogai elgsis.

Olweus patyčių prevencijos programos taikymo procesas yra gana ilgas, tačiau verta  pasistengti, kad Švenčionių r. Adutiškio pagrindinė mokykla taptų saugesnė ir jaukesnė vieta.

                                                                   Programos koordinatorė Rimantė Nekraševičienė

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS PAGAL OPKUS PROGRAMĄ 2019-2020 M.M.(nuo 2020 m. sausio 29 d.)

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ BUDĖJIMO GRAFIKAS PAGAL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMĄ 2018-2019 M.M.

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS MSG UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS nuo 2019 m. vasario 1 d.

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOORDINATORIAUS (2018 m. rugsėjo 3 d. Nr. V-125)

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOORDINACINIO KOMITETO

 

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ (MSG)

 

2018 M. SAUSIO MĖNESIO MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ GRAFIKAS

 

2018 M. VASARIO MĖNESIO MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ GRAFIKAS

 

2018 M. KOVO MĖNESIO MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ GRAFIKAS

 

2018 M. BALANDŽIO MĖNESIO MOKYMOSI IR SUPERVIZIJŲ GRUPIŲ SUSITIKIMŲ GRAFIKAS

 

OLWEUS LANKSTINUKAS

 

INFORMACINIS BIULETENIS MOKINIŲ TĖVAMS APIE OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMĄ

 

ŠVENČIONIŲ R. ADUTIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRANEŠIMO APIE PATYČIAS FORMA  (atsisiųsti)

 

„Vaikų linijos“ informacija:

•  visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/

 

•  galimos patyčių prevencinės veiklos: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

 

•  veiklos klasėse: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/veiklos-klasje/

 

•  mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

 

•  patarimai, kaip bendradarbiauti su tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/bendradarbiavimas-su-tvais/

 

•  patyčių situacijų sprendimo galimybės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

 

•  reagavimo į patyčias principai: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimo-patycias-principai/

 

•  pokalbio su nukentėjusiuoju gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-nukentjusiu-vaiku-gairs/

 

•  kaip įtraukti patyčių stebėtojus: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-traukti-patyci-stebtojus/

 

•  reagavimas į el. patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/reagavimas-elektronines-patycias/

 

•  pokalbiai su vaikų tėvais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbiai-su-vaik-tvais/

 

•  pokalbio su skriaudėjais gairės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/pokalbio-su-skriaudjais-gairs/

 

•  kaip padėti vaikams netapti patyčių taikiniais: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/kaip-padti-vaikams-netapti-patyci-taikiniais/

 

•  informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti: http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/

 

•  informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevams/

Pamokų laikas

Mokykloje

1 pamoka 8.00 – 8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.55 – 11.40
5 pamoka 12.10 – 12.55
6 pamoka 13.05 – 13.50
7 pamoka 14.00 – 14.45

2024 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031